26 Ekim 2021 Salı

İHALE İLANI/KARAGEDİK KÖYÜ SULAMA SUYU

İHALE İLANI/KARAGEDİK KÖYÜ SULAMA SUYU İNŞAATI İŞİ

14 Temmuz 2014 Pazartesi 21:16
Bu haber 36646 kez okundu
İHALE İLANI/KARAGEDİK KÖYÜ SULAMA SUYU
 İHALE İLANI

 ELAZIĞ İLİ BASKİL İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NDAN

Elazığ İli Baskil İlçesi  Karagedik Köyü sulama suyu İnşaatı İşi ” Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği” nin 17/a Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

 

1- BİRLİĞİN

 

 

a) Adresi

: BASKİL İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

   Hükümet Binası – ……..

 

b) Telefon ve faks numarası

: Tel  : ( 0 424 ) 5112001……………..

  Fax : ( 0 424 ) 5112096……………...

 

c) Elektronik posta adresi (varsa)

:

 

2-İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN

 

 

a) Adı, niteliği, türü, miktarı

: Baskil İlçesi  Karagedik Köyü sulama suyu İnşaatı İşi

 

b) Yapılacağı yer

: Baskil Karagedik Köyü   

 

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren beş (5) takvim günü  içinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.

 

d) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim  günü’dür.

 

3-İHALENİN

 

 

a) Yapılacağı yer

: BASKİL İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

  ( İhale Odası )

 

 

b) Tarihi ve saati

: 24.07.2014 Perşembe günü Saat :…14:30………. da

 

 

 

 

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi.

4.1. 2.1 – Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve / veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1. 2.2 – Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1. 3 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.3.1 – Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4- İdari Şartnamenin 10 ncu maddesinin (a),(b), (c), (ç),(d),(e),(f),(g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1. 5 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1. 6 - Şekli ve içeriği idarece verilen ihale dokümanında bulunan geçici teminat mektubu örneklerinden biri verilecektir.

4.1.7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  

4.1.9- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ait beyanname.

4.1.10 - Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.

4.1.11 - Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhütname.

4.1.12-Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair yazı.

4.1.13-Mevzuat Hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair yazı.

4. 2-     Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler, Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

4.2.1- İş deneyim belgeleri,

4.2.2 - İstekliler, son on beş(15) yıl içinde yurt içinde ve dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 50’si  oranında  gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya ‘Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’ de yer alan A/IV grubu işler ile ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere mevcut bulunan sözleşmelere ilişkin iş deneyim belgeleri,

 4.2.3– İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için idarece şartnamesinde ön görülen Teknik Personel ve sanat sınıfı ustaları istihdam edeceğine dair taahhütname getirmesi zorunludur.

4.2.4– Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendislerin,

ihaleye girebilmeleri için mezuniyetinden sonra geçen her yıl için yüzonbeşbinbeşyüzyirmibeş

( 115.525,00) Yeni Türk Lirası olarak hesaplanmak üzere dikkate alınır. İhaleye İnşaat Mühendisleri, Mimarlar, Çevre Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri girebilecektir.

  girebilecektir.

4.3 Bu İhalede Benzer İş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair 11.06.2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazete tebliğinde yer alan A/IV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. İş Deneyim Belgesi yerine diplomaları sunmak sureti ile gerçek kişi olarak ihaleye girecek olan Mühendis için Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 55/c maddesi uyarınca İnşaat Mühendisliği, Mimarlık,  Çevre Mühendisliği ve Ziraat Mühendisliği bölümlerine ait diplomalar ihale konusu iş ve benzer işe denk sayılacaktır.

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6-İhale dokümanı Elazığ İli Baskil İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı – Hükümet Binası  adresinde görülebilir ve Vakıf Bank Elazığ Şubesindeki TR750001500158007302144624 nolu hesaba  250,00 TL yatırılarak Baskil Köylere Hizmet Götürme Birliğinden temin edilebilir.  

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-Teklifler ihale saatine kadar, bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

8-İstekliler tekliflerini, Teklif Birim Fiyat Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye Teklif Birim Fiyat Bedel sözleşme imzalanacaktır.

9- İstekliler, teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere, kendileri belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatı nakit olarak yatırmak isteyenler Birliğimizin Vakıfbank Elazığ Şubesindeki TR800001500158007302144534 nolu hesabına yatıracaklardır.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az altmış ( 60) takvim günü olmalıdır.

11-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

12- Fiyat Farkı Ödenmeyecektir.

13- Bütün tekliflerin reddedilmesinde ve ihalenin iptal edilmesinde birlik yetkilidir. Birliğin bu işleminden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

       İlan olunur. …/07/2014

Mustafa Ünver BÖKE
Kaymakam
Birlik Başkanı    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Karakaya baraj gölü üzerindeki, demiryolu köprüsü üzerine yapılması pılanlanan karayolu, faaliyete geçmeli mi ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SPOR TOTO SÜPER LİG
Tür seçiniz:
e-gazete
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV