30 Kasım 2021 Salı

AŞŞAĞIKULUŞAĞI BEYLER İÇME SUYU İHALE İLANI

ELAZIĞ İLİ BASKİL İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NDAN

12 Aralık 2011 Pazartesi 20:54
Bu haber 36559 kez okundu
AŞŞAĞIKULUŞAĞI BEYLER İÇME SUYU İHALE İLANI
İHALE İLANI
ELAZIĞ İLİ BASKİL İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NDAN

Elazığ İli Baskil İlçesi “Aşşağıkuluşağı-Beyler Mz. İçme Ve Kullanma Suyu Tesisi İnşaatı İşi (İNŞ+ENH)” Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği” nin 17/a Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1- BİRLİĞİN

a) Adresi: BASKİL İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
Hükümet Binası – ……..

b) Telefon ve faks numarası :
Tel : ( 0 424 ) 5112958……………..
Fax : ( 0 424 ) 5112958……………...

c) Elektronik posta adresi (varsa):

2-İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN


a) Adı, niteliği, türü, miktarı: Baskil İlçesi “Aşşağıkuluşağı-Beyler Mezrası İçme Ve Kullanma Suyu Teisisi İnşaatı İşi (İNŞ+ENH)”

b) Yapılacağı yer
BASKİL İlçesi Aşşağıkuluşağı Köyü Beyler Mezrası

c) İşe başlama tarihi:15 Nisan 2012 tarihinde işe başlanacak ve yer teslimi yapılacaktır.

d) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günü’dür.

3-İHALENİN

a) Yapılacağı yer: BASKİL İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı ( İhale Odası )

b) Tarihi ve saati: 14/12/2011 Çarşamba günü Saat :…11:00………. da

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi.
4.1. 2.1 – Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve / veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1. 2.2 – Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1. 3 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.3.1 – Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4- İdari Şartnamenin 10 ncu maddesinin (a),(b), (c), (ç),(d),(e),(f),(g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1. 5 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1. 6 - Şekli ve içeriği idarece verilen ihale dokümanında bulunan geçici teminat mektubu örneklerinden biri verilecektir.
4.1.7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ait beyanname.
4.1.10 - Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.
4.1.11 - Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhütname.

4. 2- Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler, Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:
4.2.1- İş deneyim belgeleri,
4.2.2 - İstekliler, son on beş ( 15 ) yıl içinde yurt içinde ve dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70 ‘ i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.2.3– İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için idarece şartnamesinde ön görülen Teknik Personel ve sanat sınıfı ustaları istihdam edeceğine dair taahhütname getirmesi zorunludur.Elektrik mühendisi çalıştıracağına dair taahhütname getirmesi zorunludur.
4.2.4– Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendislerin,
ihaleye girebilmeleri için mezuniyetinden sonra geçen her yıl için yüzonbeşbinbeşyüzyirmibeş
( 115.525,00) Yeni Türk Lirası olarak hesaplanmak üzere dikkate alınır.İhaleye sadece İnşaat Mühendisleri girebilecektir.
4. 3 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:
Bu iş için asgari ekipman;
a) 1 Adet Kanal Kazıcı
b) 1 Adet Betonyer
c) 1 Adet Kamyon
İsteklinin kendi malı olan, tesis ve ekipman, fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. İsteklinin kendi malı olmayan Makine ve ekipmanlar için taahhütname vermesi gerekir
İş ortaklıklarında pilot veya diğer ortaklara ait makine ve ekipman ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.
4.3.1- Bu İşlerde benzer iş olarak Yer üstü ve Yer altı Sulama Tesisleri yapım işlerine ait Bitirme Belgeleri ile içme suyu Tesisleri yapım işlerine ait Bitirme Belgeleri geçerli olacaktır.A 5 Grubu iş bitirme belgeleride geçerli olacaktır.
. İş Deneyim Belgesi yerine diplomaları sunmak sureti ile gerçek kişi olarak ihaleye girecek olan mühendis için Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 55/c maddesi uyarınca inşaat mühendisliği bölümlerine ait diplomalar ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6-İhale dokümanı Elazığ İli Baskil İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı – Hükümet Binası adresinde görülebilir.
7- İhale dokümanı T.C.Ziraat Bankası Baskil şubesi TR 50000100035525096497-5003 nolu hesabına 200,00 TL yatırıldığına dair dekontla Elazığ İli Baskil İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı – Hükümet Binası adresinde temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler ihale saatine kadar, bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
9-İstekliler tekliflerini, Teklif Birim Fiyat Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye Teklif Birim Fiyat Bedel sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler, teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere, kendileri belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az altmış ( 60) takvim günü olmalıdır.
12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
13- Bütün tekliflerin reddedilmesinde ve ihalenin iptal edilmesinde birlik yetkilidir. Birliğin bu işleminden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
İlan olunur. …/…./2011 


    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Karakaya baraj gölü üzerindeki, demiryolu köprüsü üzerine yapılması pılanlanan karayolu, faaliyete geçmeli mi ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SPOR TOTO SÜPER LİG
Tür seçiniz:
e-gazete
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV