15 Temmuz 2020 Çarşamba

İHALE İLANI

Elazığ İli Baskil İlçesi “Baskil İlçesi Konalga Köyü Korucu Mezrası içme Suyu Tesisi İnşaatı İşi” Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği” nin 17/a Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

12 Aralık 2016 Pazartesi 16:49
Bu haber 1062 kez okundu
İHALE İLANIİHALE İLANI

ELAZIĞ İLİ BASKİL İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NDAN
Elazığ İli Baskil İlçesi Baskil İlçesi Konalga Köyü Korucu Mezrası içme Suyu Tesisi İnşaatı İşi” Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği” nin 17/a Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
 
1- BİRLİĞİN  
a) Adresi
: BASKİL İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
   Hükümet Binası – ……..
 
b) Telefon ve faks numarası
: Tel  : ( 0 424 ) 5112001……………..
  Fax : ( 0 424 ) 5112958……………...
 
c) Elektronik posta adresi (varsa)
:  
2-İHALE KONUSU İŞİN
a) Adı, niteliği, türü, miktarı
: Baskil İlçesi Konalga Köyü Korucu Mezrası içme Suyu Tesisi İnşaatı İşi, Birim Fiyat Teklif cetvelinde belirtilen Miktarlar
b) Yapılacağı yer
: Baskil Konalga Köyü
c) İşe başlama tarihi
:Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren beş (5) takvim günü  içinde yer teslimi yapılacak, İşin yapımına 15 Nisan 2017 tarihinde başlanacaktır.
d) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim  günü’dür.
3-İHALENİN
a) Yapılacağı yer
: BASKİL İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
  ( İhale Odası )
b) Tarihi ve saati
: 13.12.2016 günü Saat :10:00’da
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. Adres Beyanında belirtilen faks numarasına yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır. İdare kabul ettiği takdirde tebligatlar elden yapılabilecektir.
4.1.2Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi.
4.1. 2.1 – Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve / veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1. 2.2 – Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1. 3 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.3.1 – Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4- İdari Şartnamenin 10 ncu maddesinin (a),(b), (c), (ç),(d),(e),(f),(g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1. 5 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1. 6 - Şekli ve içeriği idarece verilen ihale dokümanında bulunan KİK yada KHGB İhale Yönetmeliğine göre belirlenen geçici teminat mektubu örneklerinden biri verilecektir.
4.1.7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  
4.1.9- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ait beyanname.
4.1.10 - Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.
4.1.11 - Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhütname.
4.1.12-Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair yazı.
4.1.13-Mevzuat Hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair yazı.
4. 2-     Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler, Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:
4.2.1 İş deneyim Belgeleri;
a) a) İstekliler, son on beş ( 15 ) yıl içinde yurt içinde ve dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 50 ‘ i  oranında  gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle  ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek  sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.  Bu ihalede benzer iş olarak; Benzeri İşlere dair Tebliğin “(A) Altyapı İşleri : IV. GRUP İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ’’ kabul edilecektir.
 (İş Bitirme Belgesinin aslı veya noter tasdikli olması gerekir.)
b) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62/h maddesiyle değişik 20/11/2008-5812-24 maddesi gereğince, iş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerinde başvurularında, toplam süresi on beş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 186.445,00 TL. (Yüz Seksen altı Bin Dört Yüz Kırk Beş Türk Lirası) olarak hesaplanmak üzere benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu işe Çevre Ve İnşaat Mühendisleri katılabileceklerdir. 
c) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
d) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
 4.2.2–  İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için idarece şartnamesinde ön görülen Teknik Personel (İnşaat Müh.) ve sanat sınıfı ustaları (Kalıpçı ve Demirci ustası)  istihdam edeceğine dair teknik personel taahhütnamesi vermesi zorunludur.
(Sadece taahhütname verilmesi yeterli olacaktır.)
4.3- Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:
Bu iş için asgari ekipman;
a) 1 adet kırıcılı ekskavatör
b) 1 adet damperli kamyon
c) 1 adet yükleyici
Yukarıda belirtilen araç-gereç için, Yapı Araçları Taahhütnamesi verilmesi, (Sadece taahhütname verilmesi yeterli olacaktır.)
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6-İhale dokümanı Elazığ İli Baskil İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı – Hükümet Binası  adresinde görülebilir ve T.C. Ziraat Bankası Baskil Şubesindeki TR47000100035525096497-5057 nolu hesaba 250,00 TL yatırılarak Baskil Köylere Hizmet Götürme Birliğinden temin edilebilir.  
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Teklifler ihale saatine kadar, bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
8-İstekliler tekliflerini, Teklif Birim Fiyat Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye Teklif Birim Fiyat Bedel sözleşme imzalanacaktır.
9- İstekliler, teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere, kendileri belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatı nakit olarak yatırmak isteyenler Birliğimizin T.C. Ziraat Bankası Baskil Şubesindeki TR74000100035525096497-5056 nolu hesabına yatıracaklardır.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az Doksan ( 90) takvim günü olmalıdır.
11- Bu İşte kullanılmak üzere; işin başlangıcından geçici kabulüne kadar 0-3 yaş arası 1 adet binek tipi araç kontrol teşkilatına tahsis edilecektir. (Araca ait kasko, trafik siğortası, akaryakıt ile her türlü bakım onarım, arıza ve yıkama yüklenici tarafından karşılanacak olup bunun için her hangi bir bedel talep edilmeyecektir.
12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
13- Fiyat Farkı Ödenmeyecektir.
14 Bütün tekliflerin reddedilmesinde ve ihalenin iptal edilmesinde birlik yetkilidir. Birliğin bu işleminden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
15- Elazığ İl Özel İdaresi  yatırım programı kapsamında bulunan bu iş için düzenlenen hak ediş bedelleri, gerekli ödenek gönderildiği takdirde yapılacaktır.  Gerekli ödenek gönderilmediği takdirde yüklenici Baskil Köylere Hizmet Götürme Birliğinden ödeme talebinde bulunamaz.
       İlan olunur. 29/11/2016kaynak: baskil.gov.tr
    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Karakaya baraj gölü üzerindeki, demiryolu köprüsü üzerine yapılması pılanlanan karayolu, faaliyete geçmeli mi ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SPOR TOTO SÜPER LİG
Tür seçiniz:
e-gazete
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV